Bookmark and Share

Pravidla ligy 2015

Vydáno dne 04. 05. 2015 (2687 x přečteno)

Pravidla ligy okr. Znojmo 2015


Pravidla_ligy_okr._Znojmo_2015.pdf

 

Pravidla ligy okr. Znojmo 2015

 
Nejvyšší orgán soutěží:
 Odborná rada velitelů je nejvyšším orgánem soutěží ligy okr. Znojmo,
dále jen ORV a rada ligy.
 
Rozsah soutěže:
 Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do ligy
okr. Znojmo řádně přihlášena.
 Prezentace soutěžních družstev bude probíhat max. do 09.50, nebo 19.50 hod.,
v odůvodněných případech mohou přítomni rozhodčí ORV udělit výjimku.
 Výjimka se smí udělit max. 3x za sezónu.
 Startovné družstvo uhradí při prezentaci pořadateli soutěže.
 Výše startovného může činit max. 150Kč za jedno soutěžní družstvo.
Termíny a začátky soutěží:
 Termíny soutěží se stanovují pomocí dohadovacího řízení a shody organizátorů
na schůzi ORV před zahájením dalšího ročníku.
 Začátky soutěží jsou stanoveny na 10.00 a 20.00 hod. (tzn. start prvního
družstva)
 Prezentace soutěžních družstev (tedy nahlášení se pořadateli dané soutěže a
zaplacení startovného) proběhne nejpozději do 09.50 nebo 19.50 hod. Pořadí
soutěžních družstev je platné pro danou soutěž a bude vyvěšeno na viditelném a
přístupném místě.
 Změna pořadí je pak možná pouze po vzájemné dohodě dvou družstev (výměna
kus za kus), tuto výměnu ještě musí schválit hlavní rozhodčí dané soutěže.
 Soutěžní dny a časy jsou stanoveny na soboty, neděle, denní i noční dle plánu
soutěží.
 
Termíny soutěží a volba pořadatelů:
 Základní počet soutěží pro letošní rok je 12
 Každý rok proběhne zasedání ORV, na kterém může být odhlasována změna
počtu závodů, a zároveň budou vybráni pořadatelé jednotlivých soutěží.
 
Způsob provedení požárního útoku:
Dle směrnice hasičských sportovních soutěží schválené VV SH ČMS dne 16.06.2011
Soubor předpisů SH ČMS – 1/17-2011 a dodatku č. 1 schváleného VV SH ČMS
dne 13.06.2013. a pravidel ligy okr. Znojmo pro rok 2015 v denních a nočních
soutěží v PÚ na sklopné, nebo i nástřikové terče bez omezovače tlaku.
 
Technické podmínky soutěží
Stroj
 Přenosná požární stříkačka s funkčními kulovými uzávěry a klapkou.
 Stroj musí být vizuálně podobný schválenému typu, s výjimkami:
 Hlava motoru Škoda 1203 a TAZ 1500 je možné použít i alternativní díly.
 Ovládání plynu libovolné mechanické na směšovacím zařízení na místě
vyrobené výrobcem.
 Výfukové potrubí libovolné – musí procházet vývěvou a vyúsťovat na původním
místě, dle typu.
 Na chladiči nejsou povoleny žádné úchyty na savice.
 Použití volného klíče na chladiči možné je (součást výbavy).
 Na nádrži smí být pouze dekorativní ochranná pokrývka kopírující tvar nádrže,
bez výstupků.
 Posouzení podobnosti stroje schválenému typu je plně v kompetenci rozhodčích
na dané soutěži.
Sání
 Savice – délka 2,5m +- 0,05m, bez tvarových podložek se šroubením o průměru
110mm.
 Koš – s funkční klapkou, jejíž ovládání je umístěno na vnější straně pláště,
vycházející ze schváleného typu. Možno též použít plastový koš od fy. Flídr s.r.o s
typovým označením S-110 Turbo.
 Maximální světlost oka mřížky je 10x10mm.
 Koš musí mít zuby pro případné dotažení klíčem.
 Koš musí být na savici našroubován nad hladinou před ponořením do vody, po
kterém následuje spojení sacího vedení.
 Savice musí být sešroubovány nejpozději před sražením terčů, jinak je pokus
neplatný.
 Savice i koš smí závodníci rozpojit až na pokyn rozhodčího!
 Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, nebo se
savice dotkla vody a byl následně našroubován na savici nad hladinou.
 Podložka pod savice může být použita hladká, rovná, bez výřezů, o max.
tloušťce 10mm.
 
Útočné vedení
 Plošné měření hadic C42 min. šířka 65mm, B65 min. šířka 100mm.
 Minimální délka hadic je 19m včetně půl spojek.
 Kontrolu šíře hadic může provést rozhodčí před provedením útoku, před
položením hadic na základnu, nebo na přípravné základně.
 Rozhodčí i soutěžící může požadovat druhé opravné měření šířky na libovolném
místě hadice.
 Opravné měření šířky je možno požadovat po skončení požárního útoku.
 Kontrola délky hadic proběhne ihned po dokončení požárního útoku, změřením
min. jedné z hadic u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím.
 Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat! Porušení tohoto
pravidla povede k diskvalifikaci soutěžního družstva!
 Hadice určené ke kontrole délky přenesou na místo členové právě soutěžícího
družstva ve spolupráci s rozhodčím.
 Mezi ozuby půl spojek musí projít papír!
 U první hadice „B“ je povoleno vyskládání na rám stroje.
 Rozdělovač s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky, bez ostrých hran.
 Proudnice vlastní, průměr výstřikové hubice 12,5 – 13mm max. délka 450 mm
včetně půl spojky.
 Proudnice se může dotýkat země.
 Závodník nesmí překročit čáru startu ani čáru stříkání – čára je nedotknutelná!
(překročení této čáry bez ohledu na to, zda bylo či nebylo stříkáno na terč, je pokus
neplatný!) Při stříkání na terč smí držet proudnici pouze jeden závodník.
 
Výstroj soutěžících:
 Na nástup před zahájením i k vyhodnocení soutěže, nastoupí všechna družstva v
jednotné ústroji, řádně ustrojená ( s přihlédnutím na počasí ) v min. počtu 4 členů.
 Porušení tohoto pravidla bude mít za následek odebrání dosažených bodů na
dané soutěži (tzn. i předčasný odjezd bez řádné omluvy) výjimka bude udělena po
dohodě s hlavním rozhodčím, pouze 2X za sezónu.
 Výjimka platí pro domácí sbor při pořádání soutěže a úklid časomíry.
 Ústroj, jednotná – pracovní, soutěžní, sportovní nebo vycházkový stejnokroj.
 K provedení požárního útoku bude jednotná ústroj přesahující kolena a lokty,
tričko bude při startu zastrčené do kalhot.
 Obuv pracovní nebo sportovní dle pravidel požárního sportu, tretry jsou
povoleny bez omezení. Kopačky jsou zakázané!!!
 Opasek lehký, materiál opasku textilní nebo kožený.
 Ochranná přilba odpovídající pravidlům požárního sportu, (bez úprav) přilba
musí být na hlavě již při přípravě základny.
 
Jiná ustanovení:
 Všichni účastníci soutěže musí dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany
zdraví.
 Délka přípravy na základně bude určena dle počtu přihlášených družstev
rozhodčími při zahájení soutěže (u mužů 3 – 5min., u žen 4 – 5min.). Čas přípravy se
začne započítávat od sejmutí předešlého stroje, (stříkačky) přičemž závodníci si
mohou (po odpojení hadice „B“ ze stroje) a na pokyn rozhodčího již chystat hadice na
základnu.
 Liga se standardně bude běhat dvoukolově, regulace (omezení) ze dvou PÚ na
jeden bude od 18 startovních družstev mužů, nebo na žádost rozhodčích po domluvě s
pořadatelem. Toto neplatí v případě, že pořadatel zajistí při vyšším počtu družstev dvě
základny.
 Za soutěžní družstvo mohou nastoupit max. 2 členové z jiného družstva. Tato
skutečnost musí být vždy ohlášena na poradě velitelů před soutěží s uvedením
konkrétních závodníků a družstev, kterých se to týká! K plnění požárního útoku
nastoupí tito členové ve svém domovském dresu. V dané soutěži smí jeden závodník
startovat max. za dvě soutěžní družstva.
 V případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny
pouze v čase přípravy základny.
 V každém soutěžním družstvu startuje max. 7 členů. V případě startu dvou
družstev z jednoho sboru nastoupí při přípravě prvního družstva i družstvo druhé,
které bude označeno (přepočítáno) hlavním rozhodčím.
 Minimální počet soutěžících ve dvou družstvech z jednoho SDH je 12 členů.
 Připravenost základny ke startu osvědčí rozhodčí zvednutím praporku, nebo
ruky. Od toho momentu je zakázáno provádět úpravy na základně bez svolení
rozhodčího.
 Soutěžní družstvo může být ze soutěže vyloučeno pro nepřístojné a nesportovní
chování vůči rozhodčím, pořadatelům, divákům, nebo jsou-li členové družstva pod
vlivem alkoholu, zakázaných látek a za hrubé nebo záměrné porušování pravidel ligy
okr. Znojmo.
 Soutěžní družstvo žen musí být složeno výhradně z žen.
 Za materiál používaný na soutěži, plně odpovídá vysílající organizace.
 Přihlašování do startovní listiny na jednotlivé soutěže bude probíhat prioritně
na FireSPORT.eu - elektronická registrace se spustí 2 týdny před každou soutěží,
ukončení el. registrace nejpozději ve čtvrtek před soutěží.
 Přihlásit se do soutěže je možné též na místě soutěže před prezentací soutěžních
družstev.
 Neobsazená startovní místa z elektronické registrace se doplní dle příjezdu
ostatních družstev přihlášených na místě a dle domluvy na dané soutěži.
 Výsledky z jednotlivých soutěží budou uveřejňovány na portále FireSPORT.eu
 
Měření času:
 Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou, min. na dvě
desetinná místa.
 Časomíra musí být opatřena čitelnou světelnou tabulí se zobrazením celého
průběhu času do sražení druhého terče a následně s dosaženým časem.
 Při selhání časomíry družstvo opakuje svůj pokus. K opakovanému pokusu bude
po dohodě s hlavním rozhodčím vloženo do startovní listiny.
 V případě neodstranitelné poruchy časomíry anebo, neodstranění závady do více
než jedné hodiny je v kompetenci pořadatele v soutěži dále pokračovat a dokončit
soutěž, ale tento závod již nebude započítáván do ligy okr. Znojmo.
 Při poruše časomíry a její následné výměny za druhou, v průběhu soutěže se
dosavadní časy anulují a pojedou se nové pokusy (toto platí pouze pro dané kolo).
 
Startování:
 Povely: „NA MÍSTA, PŘIPRAVTE SE!, POZOR“, výstřel.
 Každé soutěžní družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud
nebyla chyba na straně startéra nebo startovací techniky (selhání výstřelu apod.).
 Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem nebo píšťalkou.
 K dosažení maximální objektivity je zavedena pozice pomocného startéra, který
na úrovni startovní čáry sleduje a hlídá případný pohyb soutěžících mezi povelem
„Pozor!“ a startovním výstřelem.
Hodnocení jednotlivých soutěží:
 Družstva umístěná v jednotlivých soutěžích obdrží body do celkového
hodnocení ligy okr. Znojmo takto:
Místo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Body 15 12 10 9 8 7 5 3 2 1
 Při dosažení shodného času přísluší oběma nebo více družstvům nejvyšší možný
počet bodů za dosažené umístění.
 Podmínkou obdržení bodů je dokončení útoku dle pravidel (družstva, které útok
nedokončí nebo budou diskvalifikována, body neobdrží).
 Každé družstvo řádně za prezentované a přihlášené, které se umístí mimo
bodované pořadí, obdrží 1 bod za účast v soutěži.
 
Celkové vyhodnocení ligy okr. Znojmo:
 Zpracování výsledků a celkové vyhodnocení provede hlavní rozhodčí a ORV
ihned po skončení poslední soutěže.
 Do celkového hodnocení se družstvu započítají body z absolvovaných soutěží.
 Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem získaných bodů.
 Při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění.
 Družstva na prvních třech místech v kategorii muži a ženy obdrží pohár za
celkové umístění v lize okr. Znojmo.
 Družstvo na prvním místě v kategorii mužů a žen obdrží do ročního držení
putovní pohár.
 
Práva a povinnosti ORV:
Práva
 ORV je nejvyšším orgánem na soutěžích.
 Hlavní rozhodčí je podřízen ORV a radě ligy.
 ORV má právo vyžadovat na pořadateli odstranění drobných nedostatků před
zahájením soutěže.
 V případě zjištění závažných nedostatků v organizaci soutěže, nezajišťující její
regulérnost, má právo navrhnout zúčastněným družstvům anulovat závod před
začátkem prvního útoku a nezapočítat případné výsledky do konečného pořadí ligy.
 ORV má právo za nedostatky, které nebyly odstraněny i přes upozornění
pořadatele na tyto nedostatky, udělit pokutu do výše max. 500,-Kč před zahájením
soutěže.
 Pokuta je splatná před zahájením soutěže do rukou hlavního rozhodčího.
 ORV rozhoduje o změnách pravidel a volbách soutěží.
Povinnosti
 ORV má za povinnost před zahájením soutěže překontrolovat regulérnost
soutěžní dráhy a splnění podmínek pro pořadatele jak jsou uvedeny v pravidlech ligy
okr. Znojmo.
 ORV bude mít k dispozici nahlédnutí vždy min. posledního hodnocení výsledků
z minulé soutěže ligy.
 ORV zajistí praporky pro min. tři rozhodčí dané soutěže.
 ORV zajistí značky pro vyznačení dráhy (jiné značky pro určování odhozu
nebudou přípustné).
 ORV zajistí seznámení družstev s novými pravidly pro daný rok.
 ORV překontroluje správnost výsledkové listiny na každé soutěži.
 
Podmínky pro pořadatele soutěže:
Pořadatel je povinen:
 Pojistit soutěž jako sportovní akci.
 Uhradit členský příspěvek za pořádání soutěže ligy okr. Znojmo 500,-Kč
nejpozději do konání první soutěže daného ročníku a to hotově správci financí ORV.
 Přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena.
 Zajistit stejné podmínky v prostoru kolem základny po celý průběh soutěže tak,
aby byla zajištěna regulérnost soutěže. (např. zpevněný povrch).
 Zajistit občerstvení pro rozhodčí soutěže.
 Zajistit si fundovaného komentátora celé soutěže.
 Zajistit naměření a označení běžecké dráhy.
 Zajistit základnu 200x200x10cm se zakrytými čely ze všech čtyř stran.
 Zajistit místo pro instalaci reklam případných sponzorů ligy okr. Znojmo.
 Vyznačit místo a naměřit 19m pro kontrolu měření délky hadic.
 Vyznačit čáru stříkání – výška max. 2cm nad zemí, min. délka 10m.
 Nádrž na vodu musí mít stěny vysoké 80cm, nejmenší obsah vody 1000litrů,
kraje musí být bez ostrých hran a nepovoluje se nádrž kruhového tvaru.
 Dodržet přestávku mezi kategoriemi – max. 15min. Zahájit vyhlašování max.
do 20min. po ukončení posledního požárního útoku.
 Připravit k terčům 2x obruba, nebo dlažba 2x 50x50x10 (toto platí v případě,
bude-li použita časomíra SDH Chvalovice).
 
Rada ligy:
Ing. Ján Novosad – Znojmo
Václav Kondler - Miroslav
Martin Bloudíček – Blížkovice
Robert Vaněk - Chvalovice
Vlastimil Přibyl - Loděnice
Jan Březina - Trstěnice
Miroslav Gambas - Břežany
Lukáš Badin - Jezeřany-Maršovice
 
Platnost pravidel:
Pravidla ligy okr. Znojmo nabývají platnost po projednání na odborné radě velitelů a
po schválení ve výkonném výboru OSH Znojmo.
 
 
Soutěže a družstva řádně přihlášená do ligy okr. Znojmo pro rok 2015
SDH (družstvo) Datum
soutěže Čas Ženy Muži Kontakt
1 SDH Jezeřany -
Maršovice 30.5.2015 10:00:00 A,B lukas.badin@category.cz 
2 SDH Dobřínsko 13.6.2015 10:00:00 x petr.novak@agrics.cz 
3 SDH Výrovice 14.6.2015 10:00:00 x x vlcekp@vhsplus.cz 
4 SDH Vémyslice 20.6.2015 10:00:00 x martin.chaloupka.5@seznam.cz 
5 SDH Božice 4.7.2015 10:00:00 x szabo.jan@seznam.cz 
6 SDH Jevišovice 5.7.2015 10:00:00 x pospni@seznam.cz 
7 SDH Trstěnice 11.7.2015 10:00:00 x radekchlebecek@seznam.cz 
8 SDH Miroslav 18.7.2015 10:00:00 x kondler1@seznam.cz 
9 SDH Loděnice 8.8.2015 10:00:00 x x juracekmichal@seznam.cz 
10 SDH Vedrovice 22.8.2015 10:00:00 x sdh-vedrovice@seznam.cz 
11 SDH Chvalovice +
ORV 29.8.2015 20:00:00 x robertvanek@email.cz 
12 SDH Únanov x ludviksapik@seznam.cz 
13 SDH Blížkovice x mirda.volf.310@seznam.cz 
14 SDH Hostěradice x petr.prochazka.mk@seznam.cz 
15 SDH Hodonice x karel.matousek@venet.cz 
16 SDH Vítonice x sdhvitonice@seznam.cz 
17 SDH Police x pavelprochazka@gmail.com 
18 SDH Mikulovice x fbalik@seznam.cz